Zespół Szkół w Czudcu

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.zs-czudec.itl.pl

Kierunki Kształcenia

HISTORIA SZKOŁY

Technikum Budowlane
Technikum Hotelarskie
Technikum Kucharz
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące

 


 

TECHNIKUM BUDOWLANE

Zawód technika budownictwa poszukiwany jest zarówno w Polsce jak również w krajach Unii Europejskiej.
Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi przy realizacji robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.


Technik budownictwa:
uczestniczy i prowadzi roboty budowlane
opracowuje i prowadzi dokumentację budowy
przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa
kieruje zespołami pracowniczymi
sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe
wykonuje inwentaryzacje budowlane
koordynuje prace przy wznoszeniu obiektów inżynierskich (małych mostów, wiaduktów, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli i innych).


Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjecie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów (jako asystent projektanta). Natomiast odbycie odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK BUDOWNICTWA
opracowany na podbudowie programu 311[04]/ T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13

 

Lp.
Wykaz przedmiotów zawodowych
liczba godz.
1.
Podstawy budownictwa
114
2.
Technologia budownictwa
306
3.
Podstawy projektowania
306
4.
Konstrukcje budowlane
123
5.
Instalacje budowlane
30
6.
Kosztorysowanie
60
7.
Organizacja robót budowlanych
60
8.
Eksploatacja obiektów budowlanych
60
9.
Język obcy zawodowy
70
10.
Specjalizacja*
70
11.
Zajęcia praktyczne
228
12.
Praktyka zawodowa
6 tygodni

*Specjalizacje:
- Budownictwo jednorodzinne ekologiczne i energooszczędne
- Nowoczesne technologie w budownictwie
- Nowoczesne budownictwo drewniane

 


 

TECHNIKUM HOTELARSKIE

Technikum przygotowuje do pracy w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnego obiektu. Absolwent w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Nauka w technikum hotelarstwa pozwala na zdobycie kompetencji komunikacyjnych w zakresie:

- postępowania zgodnego z zasadami etyki,
- prowadzenia dokumentacji i korespondencji firmy usługowej,
- twórczego działania na rzecz klientów,
- przestrzegania przepisów BHP,
- prowadzenia własnej działalności w branży hotelarskiej,
- wykorzystania zdobytych umiejętności w innych dziedzinach.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, zajazdach, agencjach turystycznych, domach wycieczkowych oraz innych obiektach bazy noclegowej. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Technik hotelarstwa może uzyskać dodatkowe kwalifikacje takie jak: pilot wycieczek, informator turystyczny, przewodnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych.

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA
Opracowany na podbudowie programu nr 341[04]/MEN/2008.02.07
 
 
Lp.
Wykaz przedmiotów zawodowych liczba godz.
1. organizacja w hotelarstwie 10
2. Ekonomia i prawo i hotelarstwie 7
3.
obsługa konsumenta 5
4.
obsługa informatyczna w hotelarstwie
6
5.
marketing usług hotelarskich
8
6.
język obcy zawodowy
8
7.
zajęcia praktyczne
8
8.
praktyka zawodowa
8 tygodni

 


TECHNIKUM KUCHARZ

 

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany z szpitalach, sanatoriach, szkołach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach gastronomicznych na stanowiskach związanych zarówno z działalnością produkcyjną (technolog, kalkulator, kierownik produkcji) jak również z działalnością handlowo - usługową (kelner, bufetowy, kierownik sali). 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą:
- wszystkie czynności związane z przygotowaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych,
- czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców i produktów kulinarnych. 

Przygotowanie praktyczne do zawodu otrzymują uczniowie w czasie zajęć w pracowniach szkolnych (technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, komputerowych) oraz w czasie praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych. 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ
Opracowany na podbudowie programu nr 5121[02]/T-4,TU,SP/MENiS/2004.06.14 

 

 

Lp.
Wykaz przedmiotów zawodowych liczba godz. w 4 letnim okresie nauczania
1. Podstawy żywienia człowieka 6,5
2. Wyposażenie techniczne 2
3.
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 20
4.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1
5.
Gospodarka i rachunkowość zakładów gastronomicznych
5
6.
Zajęcia praktyczne
16,5
7.
Praktyka zawodowa
8

 


 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Absolwenci mogą podjąć prace w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.). Ponadto mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp..
Kształcenie w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego przygotowuje do pracy w następujących zawodach określanych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 

- technik żywienia,
- dietetyk,
- instruktor gospodarstwa domowego,
- pracownik domowej opieki społecznej,
- kontroler jakości wyrobów: artykuły spożywcze,
- akwizytor,
- zaopatrzeniowiec.

W programie nauczania są przepisy ruchu drogowego i nauka jazdy samochodem.  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Opracowany na podbudowie programu nr 321/10/MEN/2009.02.02
 

 

Lp.
Wykaz przedmiotów zawodowych liczba godz. w 4 letnim okresie nauczania
1. Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych 6,5
2. Podstawy żywienia i higieny 2
3.
Przedsiębiorstwo gastronomiczne 20
4.
Technologia gastronomiczna
1
5.
Obsługa konsumenta
5
6.
Spejalizacja*
16,5
7.
Zajęcia praktyczne
8
8.
Praktyka zawodowa
8

 

*Specjalizacje:

- Żywienie dietetyczne
- Obsługa ruchu turystycznego na wsi

 

 


 

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA 

 

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy zechcą się jak najszybciej usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową. Szkoła ta daje, po zdanym egzaminie zewnętrznym, możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zasadnicza szkoła zawodowa umożliwia kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupełniającym - w których absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują świadectwo dojrzałości, a dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. 

Oddziały wielozawodowe dla pracowników młodocianych.
Język obcy: język niemiecki
Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawcy.
Kształcenie zawodowe kierunkowe uczniowie będą odbywać w formie kursowej, w Centrach Kształcenia Praktycznego.

 


 

LICEUM OGOLNOKSZTALCACE 

O PROFILU OGÓLNYM

Kształcenie odbywa się w klasach o rozszerzonych przedmiotach ogólnokształcących. Absolwent liceum ogólnokształcącego posiada średnie wykształcenie ogólne. Świadectwo ukończenia uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie do policealnych studiów zawodowych, zaś świadectwo dojrzałości do przyjęcia do szkół wyższych i wszystkich innych typów szkół na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego.

Nowość

Liceum Ogólnokształcące proponuje w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach pierwszych z przedmiotami w zakresie rozszerzonym z języków obcych ,biologii , chemii , geografii i matematyki oraz zajęciami pozalekcyjnymi przygotowującymi do dalszego kształcenia w kierunku pożarnictwa i wojskowym. Zajęcia te będą prowadzone przez specjalistów dziedziny pożarnictwa i wojskowości.